อบรมการใช้ Docker เบื้องต้น วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

อบรมการใช้ Docker เบื้องต้น วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตามที่อาจารย์วิชัย ได้ให้แนวคิดเรื่องการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ เมื่อผู้แทนบุคลากร ของแต่ละฝ่าย มีโอกาส เข้าร่วมอบรม ความรู้ทางด้าน IT กับบริษัทข้างนอกมหาวิทยาลัยแล้ว อาจารย์วิชัย จึงมีความประสงค์ ให้นำความรู้ที่ได้รับ มาถ่ายทอด และแบ่งปัน ให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการพัฒนางาน การให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ Docker เบื้องต้นให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานฯ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

วิทยากร : คุณอธิภัทร หิรัญอดิศวร
วันที่ / เวลา : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09:00 น. - 16 : 00 น.)
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCIT0201A วิทยาเขตสุวรรณภูมิ