โครงการอบรมการนำ Google App มาประยุกต์ใช้กับงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

โครงการอบรมการนำ Google App มาประยุกต์ใช้กับงาน

วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC0601

อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 (SCIT ชั้น 6)

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ด้วยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้บุคลากรมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรู้และ

ความสามารถเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านบริการให้กับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยสำนักงานฯ ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การนำ Google App มาประยุกต์ใช้กับงาน"เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรเพื่อใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดประสิทธิผลกับงานที่ได้รับมอบหมาย